06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٠٨ اسفند ١٣٩٨

امروز

گروه علوم دامی

          نام ونام خانوادگی           محل خدمت                   مدرک دانشگاهی و رشته دانشگاهی                            توضیحات            
 برزو آزادی نیا  کارشناس گروه  فوق لیسانس علوم دامی  
       
     مهندس سید محمد شاهرخی کارشناس آزمایشگاه طیور لیسانس علوم دامی  

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات