سعید کیماسی

کارشناس گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم مدرک تحصیلی کارشناسی تلفن ۳۳۴۰۰۰۱۲- ۰۶۶ داخلی ۲۰۳ فکس ۳۳۴۳۰۱۶۰- ۰۶۶

فاطمه سالاری

کارشناس گروه مهندسی علوم آب وگروه علوم مهندسی خاک مدرک تحصیلی کارشناسی تلفن ۰۶۶-۳۳۴۳۱۹۱۲ داخلی ۲۰۹۵

پوریا درویشی

کارشناس گروه گیاه‌پزشکی و توسعه روستایی مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۳۳۳۳ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳

مجتبی دهقانی

رئیس اداره امور عمومی دانشکده کشاورزی مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تلفن ۳۳۴۰۰۰۱۲- ۰۶۶ داخلی ۲۳۲ فکس ۳۳۴۳۰۱۶۰- ۰۶۶

اصغر انصاری

مسئول هماهنگی اساتید وکلاسهای دانشکده کشاورزی مدرک تحصیلی کارشناسی تلفن ۳۳۴۰۰۰۱۲- ۰۶۶ داخلی ۲۵۰ فکس ۳۳۴۳۰۱۶۰- ۰۶۶

افشین سر دره

کارشناس مسئول آموزش دانشکده کشاورزی مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد اقتصاد تلفن ۳۳۴۳۱۹۱۳- ۰۶۶ داخلی ۲۵۵ فکس ۳۳۴۳۰۱۶۰- ۰۶۶

جاسم دالوندی

کارشناس پژوهش مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد

امین ملک محمدی

کارشناس فناوری اطلاعات دانشکده کشاورزی مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تلفن ۳۳۴۰۰۰۱۲- ۰۶۶ داخلی ۲۱۶ فکس ۳۳۴۳۰۱۶۰- ۰۶۶

پریسا مومنی

کارشناس آزمایشگاه قارچ شناسی دانشکده کشاورزی مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد- زراعت تلفن ۳۳۴۰۰۰۱۲- ۰۶۶ داخلی ۲۱۳ فکس ۳۳۴۳۰۱۶۰- ۰۶۶

ستار رحمتی

کارشناس آزمایشگاه زراعت دانشکده کشاورزی مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تلفن ۳۳۴۰۰۰۱۲- ۰۶۶ داخلی ۲۳۱ فکس ۳۳۴۳۰۱۶۰- ۰۶۶

پروین نوروزی مقدم

کارشناس آزمایشگاه بیوتکنولوژی ملوکولی مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تلفن ۳۳۴۰۰۰۱۲- ۰۶۶ داخلی ۲۹۵ فکس ۳۳۴۳۰۱۶۰- ۰۶۶

نوراله زیدی طولابی

کارشناس آزمایشگاه گیاه‌شناسی دانشکده کشاورزی مدرک تحصیلی دکتری تلفن ۳۳۴۰۰۰۱۲- ۰۶۶ داخلی ۲۵۶ فکس ۳۳۴۳۰۱۶۰- ۰۶۶

کبری سپهوند

کارشناس آزمایشگاه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تلفن ۳۳۴۰۰۰۱۲- ۰۶۶ داخلی ۲۳۰ فکس ۳۳۴۳۰۱۶۰- ۰۶۶

لیلا پور حسینی

کارشناس آزمایشگاه گیاه‌پزشکی دانشکده کشاورزی مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تلفن ۳۳۴۰۰۰۱۲- ۰۶۶ داخلی ۲۶۱ فکس ۳۳۴۳۰۱۶۰- ۰۶۶

محمد شاکرمی

مسئول دفتر ریاست مدرک تحصیلی کارشناسی تلفن ۳۳۴۰۰۰۱۲- ۰۶۶ داخلی - فکس ۳۳۴۳۰۱۶۰- ۰۶۶

محمد جواد خسروی شکیب

کارشناس تحصیلات تکمیلی مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۳۳۳۳ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳

برزو آزادی نیا

کارشناس گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تلفن ۳۳۴۰۰۰۱۲- ۰۶۶ داخلی - فکس ۳۳۴۳۰۱۶۰- ۰۶۶

داریوش شریف منش

کارشناس گروه مهندسی تولید ژنتیک گیاهی و علوم باغبانی مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تلفن ۳۳۴۳۱۹۱۳- ۰۶۶ داخلی ۲۰۱۳ فکس ۳۳۴۳۰۱۶۰- ۰۶۶

یداله فریدونی پور

کارشناس سایت دانشکده مدرک تحصیلی کارشناسی- شیمی تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۳۳۳۳ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳

بتول حاتموند

سرپرست کتابخانه دانشکده کشاورزی مدرک تحصیلی کارشناس کتابداری تلفن ۳۳۴۰۰۰۱۲- ۰۶۶ داخلی ۲۳۲

بهرام میرزاوند

کارشناس کتابخانه مدرک تحصیلی دیپلم تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۳۳۳۳ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳

مرتضی یاراحمدی

مسئول کارگاه آموزشی وجوشکاری دانشکده کشاورزی مدرک تحصیلی دیپلم تلفن ۳۳۴۰۰۰۱۲- ۰۶۶ داخلی ۲۳۴ فکس ۳۳۴۳۰۱۶۰- ۰۶۶

مولود حیدری

کارشناس آزمایشگاه آب دانشکده کشاورزی تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۳۳۳۳ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳

فرزانه بند الهی

کارشناس آزمایشگاه خاک شناسی دانشکده کشاورزی تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۳۳۳۳ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳