06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٨

امروز

برنامه هفتگی اساتید گروه

برنامه هفتگی اساتید گروه گیاهپزشکی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1398

 


   دانلود : میرزایی.doc           حجم فایل 109 KB
   دانلود : شاکرمی.doc           حجم فایل 116 KB
   دانلود : درویش_نیا.doc           حجم فایل 99 KB
   دانلود : چیت_بند.doc           حجم فایل 102 KB
   دانلود : جعفری.doc           حجم فایل 100 KB
   دانلود : پاکباز.doc           حجم فایل 94 KB
   دانلود : بازگیر.doc           حجم فایل 93 KB
   دانلود : احمدی.doc           حجم فایل 92 KB

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات