06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٨

امروز

مدیرگروه

alizadeh

دکتر مرتضی قبادی

رشته تحصيلي: محیط زیست

مدير گروه آموزشی علوم و مهندسی محیط زیست

رتبه علمي: استاديار

ايميل: ghobadi.m@lu.ac.ir

صفحه شخصي دکتر مرتضی قبادی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات