06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٩

امروز

مدیرگروه

alizadeh

دکتر افسانه عالی نژادیان

رشته تحصیلی: علوم ومهندسي خاك

مدیر گروه آموزشي مهندسی کشاورزی خاکشناسی

رتبه علمی: استادیار

ایمیل:alinezhadian.a@lu.ac.ir

صفحه شخصی افسانه عالی نژادیان

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات