06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٨

امروز

مدیرگروه

alizadeh

دکتر شهريار جعفري

رشته تحصیلی: حشره شناسي كشاورزي

مدیر گروه آموزشي مهندسی کشاورزی گياه پزشکي

رتبه علمی: دانشیار

ایمیل:jafari.s@lu.ac.ir

صفحه شخصی دکترشهريار جعفري

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات