06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٠٨ اسفند ١٣٩٨

امروز

مدیرگروه

alizadeh

دکترسید مجتبی موسوی

رشته تحصیلی: فیزیولوژی دام

مدیر گروه آموزشی مهندسی کشاورزي علوم دامي

رتبه علمی: استادیار

ایمیل:mousavi.sym@lu.ac.ir

صفحه شخصی دکتر سید مجتبی موسوی


خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات