06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٠٩ اسفند ١٣٩٨

امروز

مدیرگروه

alizadeh

دکترعبداله احتشام نیا

رشته تحصیلی: علوم باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

مدیر گروه آموزشی مهندسی کشاورزی باغبانی

رتبه علمی: استادیار

ایمیل: ehteshamnia.ab@lu.ac.ir

صفحه شخصی دکتر عبداله احتشام نیا


خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات