06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٠٨ اسفند ١٣٩٨

امروز

مدیرگروه

alizadeh

دکترفرج اله ترنیان

رشته تحصیلی: علوم مرتع

مدیر گروه آموزشي مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری

رتبه علمی: استادیار

ایمیل: tarnian.fa@lu.ac.ir

صفحه شخصی فرج اله ترنیان


خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات