06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٨

امروز

اعضای هیات علمی

مرتضی قبادی گروه آموزشی علوم و مهندسی محیط زیست استادیار صفحه خانگی
نوشین بیرجندی گروه آموزشی علوم و مهندسی محیط زیست استادیار صفحه خانگی
زهرا اسدالهی گروه آموزشی علوم و مهندسی محیط زیست استادیار صفحه خانگی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات