06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٢٥ تير ١٣٩٧

امروز

کارشناس گروه

Fmenu Not Found

 

علی اصغر قنبردزفول

کارشناس گروه

مدرک تحصیلی: کاردانی گل و گیاهان تزیینی

شماره تماس: 06634400012   داخلی 301

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات