06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٠٨ اسفند ١٣٩٨

امروز

کارشناس گروه توسعه روستایی

alizadeh

محمود نصرتی

کارشناس گروه توسعه روستایی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی

تلفن مستقیم :33400012- 066

تلفن داخلی : 270

Email: mahmood_noosrati@yahoo.com


خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات