06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٠٨ اسفند ١٣٩٨

امروز

آزمایشگاه

آزمایشگاه هیدرولیک مربوط به گروه مهندسی آب با داشتن ابزارآلاتی از قبیل دستگاه تعیین مرکز فشار، کانال جریان، دستگاه اندازه گیری دبی، سرریز، جت آب، دستگاه تلفات سیستم لوله کشی، رینولدز، اوریفیس و ... می تواند پاسخگوی نیاز دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد این گروه باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات