06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٢٢ تير ١٣٩٩

امروز

مقاطع تحصیلی

  

آماردانشجویان کارشناسی زراعت

تعداد دانشجویان

شرح ترم

ترم ورود

46

ترم اول سال تحصیلی91-90

3901

9

نیمسال اول سال تحصیلی92-91

3911

32

نیمسال اول سال تحصیلی93-392

3921

15

نیمسال اول93

3931

آماردانشجویان کارشناسی اصلاح نباتات

تعداد دانشجویان

شرح ترم

ترم ورود

45

ترم اول سال تحصیلی91-90

3901

30

نیمسال اول سال تحصیلی92-91

3911

35

نیمسال اول سال تحصیلی93-392

3921

15

نیمسال اول93

3931

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات