06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٢٢ آذر ١٣٩٧

امروز

اعضا هیات علمی

فیض اله شهبازی گروه آموزشی مهندسی کشاورزی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشیار صفحه خانگی
عیسی حزباوی گروه آموزشی مهندسی کشاورزی مکانیک ماشینهای کشاورزی استادیار صفحه خانگی
امین طاهری گراوند گروه آموزشی مهندسی کشاورزی مکانیک ماشینهای کشاورزی استادیار صفحه خانگی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات