06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٠٨ اسفند ١٣٩٨

امروز

اعضا هیات علمی

مهدی رحیمیان گروه آموزشی مهندسی کشاورزی توسعه روستایی استاديار صفحه خانگي
سعيد غلامرضايي گروه آموزشی مهندسی کشاورزی توسعه روستایی استاديار صفحه خانگي
رضوان قنبری موحد گروه آموزشی مهندسی کشاورزی توسعه روستایی استاديار صفحه خانگي

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات