06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٩

امروز

اعضای هیأت علمی

افسانه عالی نژادیان گروه آموزشي علوم و مهندسی خاک استادیار صفحه خانگی
محمد فیضیان گروه آموزشي علوم و مهندسی خاک دانشیار صفحه خانگی
حمیدرضا متین فر گروه آموزشي علوم و مهندسی خاک دانشیار صفحه خانگی
محبوبه جلالی گروه آموزشي علوم و مهندسی خاک استادیار صفحه خانگی
سیما محمدی گروه آموزشي علوم و مهندسی خاک استادیار صفحه خانگی
علی رضا امیریان گروه آموزشي علوم و مهندسی خاک استادیار صفحه خانگی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات