06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٠٩ اسفند ١٣٩٨

امروز

اعضاء هیات علمی

دکتر فرج اله ترنیان گروه آموزشي مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری استادیار صفحه خانگی
دکترعلی حقی زاده گروه آموزشي مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری دانشیار صفحه خانگی
دکتر حسین زینی وند گروه آموزشي مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری دانشیار صفحه خانگی
دکتر ناصر طهماسبی پور گروه آموزشي مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری دانشیار صفحه خانگی
دکتر علیرضا سپه وند گروه آموزشي مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری استادیار صفحه خانگی
دکتر امیر میرزایی موسی وند گروه آموزشي مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری استادیار صفحه خانگی
دکتر مهدی سلیمانی مطلق گروه آموزشي مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری استادیار صفحه خانگی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات