06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٢٣ فروردين ١٤٠٠

امروز

آزمایشگاه علوم باغبانی

آزمایشگاه باغبانی در حال حاضر برای آموزش دروس عملی باغبانی ،گلکاری ازدیاد نبات ، کشت بافت ،

  و همچنین  برای اندازگیری های پارامترهای فیزیولوژیکی آزمایشات پایانامه های ارشد و دکتری  استفاده می شود .

این آزمایشگاه مجهز به دستگاههای لازم  جهت اندازگیری فعالیت های آنزیمی و برخی فعالیت های میکروسکوپی می باشد .

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات