06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٨

امروز

اعضای هیات علمی

کامران عادلی گروه آموزشي مهندسي منابع طبیعی جنگل داری استاديار صفحه خانگي
رحیم ملک نیا گروه آموزشي مهندسي منابع طبیعی جنگل داری دانشیار صفحه خانگي
كامبيز ابراري واجاري گروه آموزشي مهندسي منابع طبیعی جنگل داری دانشیار صفحه خانگي
ضيا الدين باده يان گروه آموزشي مهندسي منابع طبیعی جنگل داری استاديار صفحه خانگي
بابك پيله ور گروه آموزشي مهندسي منابع طبیعی جنگل داری دانشیار صفحه خانگي
جواد سوسني گروه آموزشي مهندسي منابع طبیعی جنگل داری دانشیار صفحه خانگي
حامد نقوی گروه آموزشي مهندسي منابع طبیعی جنگل داری استادیار صفحه خانگي
زهرا میرآزادی گروه آموزشي مهندسي منابع طبیعی جنگل داری استادیار صفحه خانگي

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات