06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٠٤ فروردين ١٣٩٧

امروز

اعضای هیات علمی

تلفن ایمیل مرتبه علمی رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی
06633400191 adeli@lu.ac.ir استادیار اقتصاد و مدیریت جنگل کامران عادلی
06633400191 kambiz_abrari2003@yahoo.com استادیار جنگل شناسی کامبیز ابراری واجاری
06633400191 soosani.j@lu.ac.ir استادیار زیست سنجی جنگل جواد سوسنی
06633400191 pilehvar@lu.ac.ir دانشیار اکولوژی جنگل بابک پیله ور
06633400191 maleknia@lu.ac.ir استادیار جنگلداری رحیم ملک نیا
06633400191 badehian.z@lu.ac.ir استادیار آمایش و برنامه ریزی ضیاءالدین باده یان
06633400191 hm.naghavi@gmail.com استادیار سنجش از دور جنگل حامد نقوی

 

 

 


خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات