06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ١٣ فروردين ١٣٩٩

امروز

اعضای هیأت علمی

ماشااله دانشور گروه آموزشي مهندسي کشاورزي زراعت و اصلاح نباتات استادیار صفحه خانگی
حمید رضا عیسوند گروه آموزشي مهندسي کشاورزي زراعت و اصلاح نباتات دانشیار صفحه خانگی
فرهاد نظريان فيروزآبادي گروه آموزشي مهندسي کشاورزي زراعت و اصلاح نباتات استاد صفحه خانگی
خسرو عزیزی گروه آموزشي مهندسي کشاورزي زراعت و اصلاح نباتات دانشیار صفحه خانگی
هادی احمدی گروه آموزشي مهندسي کشاورزي زراعت و اصلاح نباتات دانشیار صفحه خانگی
ناصر اکبری گروه آموزشي مهندسي کشاورزي زراعت و اصلاح نباتات استادیار صفحه خانگی
احمد اسماعیلی گروه آموزشي مهندسي کشاورزي زراعت و اصلاح نباتات استاد صفحه خانگی
امید علی اکبر پور گروه آموزشي مهندسي کشاورزي زراعت و اصلاح نباتات استادیار صفحه خانگی
بیژن باجلان گروه آموزشي مهندسي کشاورزي زراعت و اصلاح نباتات مربی صفحه خانگی
سعید حیدری گروه آموزشي مهندسي کشاورزي زراعت و اصلاح نباتات استادیار صفحه خانگی
داریوش گودرزی گروه آموزشي مهندسي کشاورزي زراعت و اصلاح نباتات مربی صفحه خانگی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات