06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٠٣ تير ١٣٩٧

امروز

کارکنان

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

شماره داخلی

افشین سر دره ئی

کارشناس آموزش

33431913

255

نور اله زیدی طولابی

کارشناس آزمایشگاه گیاهشناسی

33400012

256

پروانه تاری

کارشناس تحصیلات تکمیلی

33400012

285

پروین نوروزی مقدم

کارشناس آزمایشگاه مرکزی

33400012

295

حسین سهرابی

مسئول روابط عمومی

33400012

241

رحمان حیدری

مسئول خدمات

33400012

244

اصغر انصاری

مسئول انبار

33400012

250

کبری سپهوند

کارشناس آزمایشگاه علوم باغبانی

33400012

230

لیلا پور حسینی

کارشناس آزمایشگاه حشره شناسی

33400012

261

داریوش شریف منش

کارشناس گروه علوم باغبانی

33400012

248

بختیار دالوند

رئیس اداره امور عمومی

3340192

202

رضا نیکوئی

کارپرداز

33400012

228

احمد خادمی

مسئول دفتر ریاست

33431917

219

مریم فریدونیان

مسئول دبیرخانه

33400012

219

برزو آزادی نیا

کارشناس گروه علوم دامی

33400012

 

امین ملک محمدی

کارشناس فناوری اطلاعات

33400012

216

فاطمه سالاری

کارشناس گروه علوم خاک

33400012

203

مرتضی یاراحمدی

مسئول کارگاه آموزشی

33400012

234

سید وحید سیدنا

کارشناس آزمایشگاه جنگل

33400012

270

مجتبی دهقانی

کتابدار

33400012

232

شادی رازقی

کارشناس گروه آب

33400012

204

پریسا مومنی

کارشناس آزمایشگاه قارچ شناسی

33400012

213

فریبا مهدوی

کارشناس گروه منابع طبیعی - جنگلداری

33400012

272

عاطفه جوزی پور

کارشناس گروه گیاهپزشکی

33400012

 

محمد شاکرمی

کارشناس آزمایشگاه سم شناسی

33400012

 

اسد انصاری

نامه رسان

33400012

200

محمد جواد خسروی شکیب

کارشناس گروه زراعت

33400012

201

مریم حیاتی پور

کتابدار

33400012

232

محمد جدیدی

مسئول سایت

33400012

 

محمد مومنی

مسئول مخابرات

33400012

200

ستار رحمتی

کارشناس آزمایشگاه زراعت

33400012

231

حامین احمدی

کارشناس پژوهشی

33400012

207

عزت ولی نژاد

کارشناس آزمایشگاه مرکزی 2

33400012

 

نسرین شاکرمی

مسئول اموزش

33431913

206

احمد رضا رومیانی

کارشناس آزمایشگاه مرتع و جمعدار اموال

33400012

237

علی اصغر قنبر دزفول

کارشناس گروه مرتع و آبخیزداری

33400012

237

محمود نصرتی

کارشناس آزمایشگاه فیزیک خاک

33400012

240

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات