06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ١٣ اسفند ١٣٩٩

امروز

فرم های پژوهشی

 

فرم های پژوهشی ویژه گرنت


   دانلود : کارت_کارگری.pdf           حجم فایل 209 KB
   دانلود : درخواست_هزینه_چاپ_مقالات__.pdf           حجم فایل 223 KB
   دانلود : شرکت_دانشجو_در_همایش_داخلی_.pdf           حجم فایل 216 KB
   دانلود : دریافت_تشویق_چاپ_مقاله_دانشجو.pdf           حجم فایل 223 KB
   دانلود : آزمایش_از_گرنت_استادخارج_دانشگاه.pdf           حجم فایل 179 KB
   دانلود : انجام_آزمایش_از_گرنت_استاد_آزمرکزی.pdf           حجم فایل 219 KB
   دانلود : دریافت_هزینه_پایان_نامه_ازگرنت_استاد.pdf           حجم فایل 300 KB

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات