06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٠٣ تير ١٣٩٧

امروز

فرم های پژوهشی

 

فرم شماره10 پرداخت هزینه شرکت دانشجویان در همایشهای داخلی از گرنت استاد راهنما می باشد

   دانلود : دروس_ارائه_3شده_دکتری1-93_3937.pdf           حجم فایل 495 KB
   دانلود : 1-_نامه_تحقیق_به_مدیر_گروه_817_3244_4433.pdf           حجم فایل 60 KB
   دانلود : grant122_4448.doc           حجم فایل 84 KB
   دانلود : grant34_تشویقی_چاپ_مقالات_4451.pdf           حجم فایل 138 KB
   دانلود : darkhast_hazine_payan_name_az_gerant_4449.pdf           حجم فایل 204 KB
   دانلود : (فرم_شماره_(10_4463.pdf           حجم فایل 205 KB

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات