06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ١٣ اسفند ١٣٩٩

امروز

آیین نامه ها

آئین نامه


عنوان لینک

 

آیین نامه گرنت 97

 

                                     لینک  دانلود

   دانلود : راهنمای_درخواست_هزینه_همایش_.pdf           حجم فایل 1153 KB
   دانلود : فلوچارت_فرصت_مطالعاتی_19227.pdf           حجم فایل 130 KB
   دانلود : تخلفات_پژوهشی_19107.pdf           حجم فایل 3845 KB
   دانلود : آیین_نامه_گرنت_19226.pdf           حجم فایل 1222 KB
   دانلود : آیین_نامه_فرصت_مطالعاتی_19225.zip           حجم فایل 338 KB
   دانلود : آیین_نامه_سفرهای_خارج_از_کشور_19224.pdf           حجم فایل 92 KB
   دانلود : آیین_نامه_ترفیع_تشویقی_19222.pdf           حجم فایل 1014 KB
   دانلود : grant94_آیین_نامه_گرنت_4452.pdf           حجم فایل 10313 KB

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات