06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٣١ مرداد ١٣٩٧

امروز

آیین نامه ها

آئین نامه


عنوان لینک
دستورالعمل اجرایی استفاده از اعتبارویژه پژوهشی (گرانت) اعضای هیئت علمی لینک دانلود

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات