06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٠٣ تير ١٣٩٧

امروز

معرفی معاونت

دکتر:فيض اله شهبازي
رشته تحصیلی: مهندسي مكانيك بیوسیستم
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشی مهندسی کشاورزی مکانیک ماشینهای کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: shahbazi.f@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: feizollah.shahbazi@gmail.com

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات