06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٠٥ اسفند ١٣٩٦

امروز

معرفی معاونت

 


دکتر: عبدالحسین رضایی نژاد

مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی گیاهان زینتی

پست الکترونیک :Rezaeinejad.h@lu.ac.ir

صفحه خانگی  

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات