06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٢٣ خرداد ١٤٠٠

امروز

مدیران

 

دکتر حامد نقوی

رشته تحصیلی: مهندسی جنگل- سنجش از دور

مدیر گروه آموزشي مهندسی منابع طبيعي جنگلداري

رتبه علمی: استادیار

ایمیل:naghavi.ha@lu.ac.ir

 

دکتر احمد اسماعيلي

رشته تحصیلی: اصلاح نباتات -مهندسي ژنتيک

مدیر گروه آموزشي مهندسي کشاورزي زراعت و اصلاح نباتات

رتبه علمی: دانشیار

ایمیل: ismaili.a@lu.ac.ir

 

دکتر حسین زینی وند

رشته تحصیلی: مهندسي هيدرولوژي

مدیر گروه آموزشي مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری

رتبه علمی: دانشیار

ایمیل:zeinivand.h@lu.ac.ir

 

دکترعبداله احتشام نیا

رشته تحصیلی: علوم باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

مدیر گروه آموزشی مهندسی کشاورزی باغبانی

رتبه علمی: استادیار

ایمیل:ehteshamnia.ab@lu.ac.ir

 

دکتر علی حیدر نصرالهی

رشته تحصیلی: آبیاری و زهکشی

مدیر گروه آموزشي مهندسی کشاورزی علوم آب

رتبه علمی: استادیار

ایمیل:nasrolahi.a@lu.ac.ir

 

دکترشهريار جعفري

رشته تحصیلی: حشره شناسي كشاورزي

مدیر گروه آموزشي مهندسی کشاورزی گياه پزشکي

رتبه علمی: : دانشیار

ایمیل:jafari.s@lu.ac.ir

 

دکتر افسانه عالی نژادیان

رشته تحصیلی: علوم ومهندسي خاک

مدیر گروه آموزشي مهندسی کشاورزی خاکشناسی

رتبه علمی: استادیار

ایمیل:alinezhadian.a@lu.ac.ir

 

دکتر مهدی رحیمیان

رشته تحصیلی: توسعه کشاورزی-RS & GIS

مدیر گروه آموزشی مهندسی کشاورزی توسعه روستایی

رتبه علمی: استادیار

ایمیل:rahimian.m[a]lu.ac.ir

 

دکتر امین طاهری گراوند

مدیر گروه آموزشی مهندسي مكانيك بیوسیستم

رشته تحصیلی: مهندسی  مکانیک بیوسیستم

رتبه علمی:استادیار

ایمیل:taheri.am@lu.ac.i

 

دکتربابک ماسوری

آرشته تحصیلی: كشاورزي - علوم دامي

مدیر گروه آموزشی مهندسي کشاورزي علوم دامي

رتبه علمی: استادیار

ایمیل : masouri.ba@lu.ac.ir

 

بختیار دالوند

رئیس اداره امور عمومی دانشکده کشاورزی

تلفن مستقیم: 33400192- 066 داخلی:202

 

داریوش شریف منش

مسئول آموزش دانشکده کشاورزی

تلفن مستقیم: 33431913- 066 داخلی: 2013

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات