گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم

معرفی گروه :

استان لرستان پتانسیل بالایی به دلیل وجود رودخانه ها و زمین های حاصلخیز پتانسیل بالایی از لحاظ تولید محصولات کشاورزی دارد. وجود  کارشناسان فنی و بومی در زمینه ماشینهای کشاورزی می تواند به مکانیزه کردن کشاورزی و در نتیجه افزایش کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی کمک کند. گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه لرستان در سال ۹۲ با اخذ مجوز کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی تاسیس شد که در ادامه به این امکانات و توانایی ها اشاره می شود                                                       

۱- امکانات آموزشی شامل  :

۱-۱- وجود کارگاه موتور و تراکتور مجهز به موترهای برش خورده آموزشی ساخت شرکت فیات ایتالیا   

۱-۲- وجود کارگاه ماشین های کشاورزی که تمامی ماشینهای کشاورزی  از خاک ورزی تا برداشت را دارا می باشد

۱-۳- وجود کارگاه آموزشی جوش و ورق کاری برای انجام کارهای عملی