گروه توسعه روستایی

هدف رشته توسعه روستایی

توسعه بینش، دانش و مهارت‌های منابع انسانی در راستای جهانی‌سازی، مقابله با گرمایش زمین و انجام اقدامات ضروری برای رسیدن به پایداری در توسعه از چالش‌های اساسی قرن بیست‌ویکم است. مواجهه با این قبیل چالش‌ها مستلزم توسعه بینش سیستمی، جنبش‌های نرم‌افزاری، رعایت و بهبود شاخص‌های توسعه پایدار همراه با مشخصه‌های زیست‌محیطی است که این خود نیازمند بسط و گسترش هر چه بیشتر مدیریت همه جانبه، سیستمی و علمی است. گروه «اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی» در راستای این قبیل رویکردهای جدید و اساسی هزاره سوم تأسیس شد. با توجه به نیازمندی‌های مربوط به بهره‌برداری بهینه از منابع گوناگون از جمله منابع تولید و منابع انسانی، مأموریت اساسی این گروه توسعه دانش و اعتلای علمی دانشجویان در این زمینه‌ها است. این مأموریت در قالب فراهم نمودن زمینه تحصیل دانشجویان در رشته توسعه روستایی در مقطع کارشناسی ارشد پیگیری می‌شود.

هدف رشته اقتصاد کشاورزی

با عنایت به اهمیت تولید کشاورزی در حفظ امنیت غذایی جامعه و نیز ضرورت توجه به ابعاد اقتصادی تولید و با توجه به این که بسیاری از کشاورزان در سطح دنیا در زمینه مسایل اقتصادی دارای اطلاعات علمی و به روز نمی باشند، اقتصاد کشاورزی به عنوان یکی از شاخه‌های علوم کشاورزی از حدود یک قرن پیش در کنار سایر رشته‌های کشاورزی به تدریج مطرح شد و با سیر تکاملی خود، امروزه به شکل یک دانش منسجم و مدرن در مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی در اختیار مشتاقان علم و جامعه کشاورزی قرار گرفته‌است. در عرصه فعالیت‌های کشاورزی، حضور متخصصانی که علاوه بر دانش کشاورزی، اصول علم اقتصاد را نیز فرا گرفته باشند و بتوانند با استفاده از تجربیات و دانش خود، در زمینه برنامه‌ریزی اصولی و تهیه طرح‌های تولیدی محصولات کشاورزی فعالیت کنند، از ضروریات تحول کشاورزی کشور است و این امر، جایگاه و اهمیت رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی را به خوبی مشخص می‌کند. ضمن اینکه امروزه یکی از راههای تحت سلطه در آوردن کشورها، وابسته کردن آنها از طریق تامین مواد غذایی است. لذا تقویت و استقلال بخش کشاورزی یکی از مهمترین اقدامات در جهت امنیت ملی کشورهاست. بطور کلی اهداف کلی گروه اقتصاد کشاورزی را می توان در محورهای زیر خلاصه نمود:

مطالعه و بررسی مسائل اصلی کشاورزی و منابع طبیعی نظیر بررسی اقتصادی تولید مواد غذایی،

نهاده های تولید، فرآیند و مدیریت تولید، تجزیه و تحلیل سیاست های کشاورزی، بازاریابی و تجارت محصولات کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست و توسعه پایدار.

آموزش به دانشجویان در رابطه با چگونگی بکارگیری اصول اقتصادی و کسب و کار و توسعه مهارتهای شغلی و علمی برای مدیریت واحدهای تولیدی و سازمانهای اقتصادی و کشاورزی.

بکارگیری پژوهش های نظری و کاربردی به منظور ارائه راهکار و توصیه های سیاستی برای حل مسائل و مشکلات توسعه و اقتصاد کشاورزی کشور.