اطلاعیه

تعیین تکلیف نمونه های موجود در یخچال ها و فریزهای مجموعه آزمایشگاه های گروه

۱۴۰۱/۰۶/۱۹

از اعضای محترم هیات علمی گروه علوم دامی و دانشجویان گرامی تقاضا می گردد به منظور تعیین تکلیف نمونه های موجود در یخچالها و فریزهای مجموعه آزمایشگاه های گروه، از تاریخ 16 مهر ماه  لغایت 28 مهر ماه به مسئول آزمایشگاه ها( دکتر فروهرمهر) مراجعه نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ مذکور نمونه های تعیین تکلیف نشده دور ریخته خواهند شد.


۱۴۰۱/۰۶/۱۹ - ۰۸:۰۱
۸۴۳ بازدید