Ar En

 گروه مهندسی گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی:

گروه مهندسی گیاهپزشکی با مجوز رشته گیاهپزشکی در سال 1375 در مقطع کارشناسی تاسیس گردید. در سال 1390 با اخذ مجوز در مقطع کارشناسی ارشد و در گرایش های حشره شناسی کشاورزی و بیماری شناسی گیاهی و در سال 1391 در مقطع دکتری با دو گرایش حشره شناسی کشاورزی و بیماری شناسی گیاهی به فعالیت های آموزشی خود توسعه بخشید. این گروه در حال حاضر با تعداد 160نفر دانشجو در مقطع کارشناسی،52 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و تعداد  33 نفر در مقطع دکتری مشغول به فعالیت می باشد