06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٢٢ آذر ١٣٩٧

امروز

اطلاعیه های گروه

لیست دروس مشترک موضوع
لیست دروس مشترک موضوع
لیست دروس مشترک موضوع
 ١١:٢٨ - 1397/09/18 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
برنامه امتحانات نیمسال اول98-97
برنامه امتحانات نیمسال اول98-97
برنامه امتحانات نیمسال اول98-97
 ١١:١٦ - 1397/09/18 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
دروس ارائه شده گروه در نیمسال دوم98-97
دروس ارائه شده گروه در نیمسال دوم98-97
دروس ارائه شده گروه در نیمسال دوم98-97
 ١١:١١ - 1397/09/18 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
تقویم آموزشی نیمسال دوم 98-97
تقویم آموزشی نیمسال دوم 98-97
تقویم آموزشی نیمسال دوم 98-97
 ٠٩:٣٣ - 1397/09/18 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
واحدهای ارائه شده در نیمسال اول 98-97
واحدهای ارائه شده در نیمسال اول 98-97
واحدهای ارائه شده در نیمسال اول 98-97
 ١١:٤٤ - 1397/07/03 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 97-96
برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 97-96
برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 97-96
 ١٠:٢٢ - 1397/03/07 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
تقویم آموزشی نیمسال اول 98-97
تقویم آموزشی نیمسال اول 98-97
تقویم آموزشی نیمسال اول 98-97
 ١٠:١٧ - 1397/03/07 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
ایجاد ایمیل دانشگاهی
ایجاد ایمیل دانشگاهی
ایجاد ایمیل دانشگاهی
 ١٤:٠٢ - 1396/12/14 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 صفحه بعدی >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات