06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٨

امروز

مقاطع تحصیلی

کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست

طول دوره و شكل نظام آموزشي دوره‌ كارشناسي رشته علوم و مهندسی محيط زيست بر اساس مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي و مقررات آموزشي 4 سال مي‌باشد كه به شكل نظام ترمي- واحدي ارائه مي‌گردد.  هر ترم حدود 16 هفته آموزشي است و دروس هر ترم بر اساس برنامه ريزي‌هاي گروه آموزشي و موضوعات درسي بصورت دروس تئوري و عملي ارائه مي‌گردد.  از ويژگي‌هاي اين رشته با توجه به ارتباط تنگاتنگ آن با موجودات زنده و وابستگي آنها به شرايط محيطي، تاکيد بر دروس عملي مي‌باشد كه هدفي است تا  دروس تخصصي بصورت تئوري عملي ارائه  گردد.

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات