06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٢٢ آذر ١٣٩٧

امروز

صورتجلسات گروه

صورتجلسات گروه از ابتدای سال 96

   دانلود : 96-7-24.doc           حجم فایل 480 KB
   دانلود : 96-7-3.doc           حجم فایل 478 KB
   دانلود : 96-6-19.doc           حجم فایل 489 KB
   دانلود : 96-5-25.doc           حجم فایل 473 KB
   دانلود : 96-4-19.doc           حجم فایل 472 KB
   دانلود : 96-4-11.doc           حجم فایل 472 KB
   دانلود : 96-3-23.doc           حجم فایل 480 KB
   دانلود : 96-2-25.doc           حجم فایل 476 KB
   دانلود : 96-2-11.doc           حجم فایل 476 KB

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات