06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٧

امروز

کارشناسان گروه

 

  

اطلاعات کارشناسان گروه زراعت و اصلاح نباتات

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

عنوان پست سازمانی

تلفن

ایمیل

1

ستار رحمتی

زراعت

کارشناسی ارشد

کارشناس آزمایشگاه زراعت

066-33430161-231

S3718_r@yahoo.com

2

پروین نوروزی مقدم

بیوتکنولوژی در کشاورزی

کارشناسی ارشد

کارشناس آزمایشگاه بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات

066-33400191-289

Noroozi.ap60@yahoo.com

3

محمد جواد خسروی شکیب

علوم دامی

کارشناسی

کارشناس گروه زراعت و اصلاح نباتات

066-33400012-201

mkhosravishakib@yahoo.com

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات