06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٢٥ تير ١٣٩٧

امروز

اعضای هیأت علمی

امیرحمزه حقی آبی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی علوم آب استاد صفحه خانگی
حسن ترابي پوده گروه آموزشي مهندسی کشاورزی علوم آب استادیار صفحه خانگی
حجت اله یونسی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی علوم آب استادیار صفحه خانگی
عباس ملکی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی علوم آب استادیار صفحه خانگی
علی حیدر نصرالهی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی علوم آب استادیار صفحه خانگی
مهری سعیدی نیا گروه آموزشي مهندسی کشاورزی علوم آب استادیار صفحه خانگی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات