06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٢٧ اسفند ١٣٩٦

امروز

اعضای هیأت علمی

 

 

نام استاد

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

دانشگاه اخذ آخرین مدرک

 

دکتر امیرحمزه حقی آبی

 

دانشیار

سازه های آبی

شهید چمران اهواز


دکتر حسن ترابی پوده

 

استادیار

سازه های آبی

شهید چمران اهواز

 

دکتر حجت اله یونسی

 

استادیار

سازه های آبی

دانشگاه تهران


دکتر عباس ملکی

 

استادیار

آبیاری زهکشی

شهید چمران اهواز

 

دکتر علی حیدر نصرالهی

 

استادیار

آبیاری زهکشی

شهید چمران اهواز


دکتر مهری سعیدی نیا استادیار آبیاری زهکشی    

 

 

 


 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات