06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٩٧

امروز

اعضاء هیأت علمی

 

 

 

  ایمیل تلفن دانشگاه محل تحصیل  رشته تحصیلی  

نام ونام

خانوادگی 
ردیف

Zahedik2000@yahoo.com 06633400012 تهران

 

 

اصلاح و بیو تکنولوژی سبزیها

 

 

بهمن زاهدی 

 

1
Rezaeinejad.h@lu.ac.ir 06633400012 واخنینگن هلند

 

فیزیولوژی گیاهان زینتی

 

 

 

عبدالحسین رضایی نژاد 

 

2

                                           

Ab.ehteshamnia@gmail.com 06633400012 بوعلی سینا همدان 

 

علوم باغبانی –گرایش فیزیولوژی و اصلاح میو

 

عبداله احتشام نیا 

 

3

 

 

 

sadeghmosavifard@gmail 06633400012 شهرکرد 

 

 

اصلاح نباتات گرای مولکولی

 

 

 

صادق موسوی فرد

 

4
hmumivand@gmail.com 06633400012 تهران علوم باغبانی گرایش گیاهان داروییحسن مومیوند5

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات