06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٠٣ تير ١٣٩٧

امروز

حوزه ریاست

رئیس دانشکده کشاورزی: دکتر جهانشیر شاکرمی

مدرک تحصیلی: دکترا حشره شناسی

رتبه علمی: دانشیار دانشگاه لرستان

صفحه خانگی دکتر جهانشیر شاکرمی

ایمیل دانشگاهی: shakarami.j@lu.ac.ir

ایمیل غیر دانشگاهی Shakarami.j45@gmail.com

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات