06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٩

امروز

حوزه ریاست

alizadeh

دکتر جهانشیر شاکرمی

رشته تحصیلی: حشره شناسي كشاورزي

رتبه علمی: دانشیار

ایمیل: shakarami.j@lu.ac.ir

تلفن تماس:33431917-066 داخلی 207-209

صفحه شخصی دکتر شاکرمی


سوابق علمی و تحصیلی:


1- کارشناسی: مهندسی گیاهپزشکی - دانشگاه شهید چمران اهواز

2- کارشناسی ارشد: حشره شناسی کشاورزی - دانشگاه تربیت مدرس

3- دکتری: حشره شناسی کشاورزی - دانشگاه تربیت مدرس

سوابق اجرایی:


1- مسئول سفارشات خارجی دانشگاه لرستان

2- معاون اداری و مالی دانشکده کشاورزی

3-مدیر مسئول انتشارات دانشگاه لرستان

4-مدیر پژوهش دانشگاه لرستان

5-معاون پشتیبانی و توسعه دانشگاه لرستان

6-رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

7-رئیس انجمن ارگانیک شعبه لرستان

8- عضو شواری مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات