مصادیق تقلب

۱۴۰۱/۰۲/۱۱

قابل توجه دانشجویان گرامی: با آرزوی سلامتی و تندرستی همراه با موفقیت، بدینوسیله مصادیق تقلب برای

آگاهی شما دانشجویان عزیزان اطلاع رسانی می شود.

مطابق با مفاد بند ب شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی، تخلف تقلب عبارت است از استفاده دانشجویان از اطلاعات، تجهیزات و یا امکانات به صورتی که مجاز نباشند با قصد قبلی برای ارائه نتیجه یک فعالیت آموزشی یا پژوهشی موظف.

مصادیق تقلب:

 • به همراه نداشتن کارت دانشجویی و یا کارت ورود به جلسه امتحان(جعلی، کپی گرفته شده و مخدوش)؛
 • همراه داشتن تلفن همراه(حتی خاموش)، تبلت، ام.پی.تری پلیر و وسایل مشابه، هندزفری،ماشین حساب، کتاب و جزو(بدون مجوز استاد)؛
 • شرکت به جای شخص دیگر و فرستادن دیگری به جای خود در جلسه امتحان؛
 • خارج کردن پاسخنامه از جلسه امتحان، امحای ورقه و پاره کردن آن و نوشتن نام غیر واقعی روی برگه امتحانی؛
 • جابجایی صندلی و یا شماره صندلی؛
 • همراه داشتن یاداشت به هر شکلی، خواه کاربرد داشته باشد یا نداشته باشد،(به صورت نوشتن مطالب کف دست، روی کاغذ، روی لباس، پشت کارت ورود به جلسه امتحان، روی صندلی، یاداشت کردن سوالات و ...)؛
 • همراه داشتن هر نوع برگه و یا کاغذ چرک نویس که مهر اداره امتحان بر روی آن نباشد؛
 • رد و بدل کردن برگه سوال و یا پاسخنامه با دیگر دانشجویان، نگاه کردن و یا نشان دادن ورقه امتحانی به دانشجوی مجاور،
 • ترک جلسه امتحان پس از رؤیت سوال ها و قبل از امضای لیست حضور و غیاب؛
 • هر عملی که منجر به ایجاد سرو صدا و بی نظمی در برگزاری جلس امتحان گردد.
 • بی احترامی و عدم توجه به تذکرات مراقب و هر گونه مشاجره با عوامل اجرایی و برگزارکنندگان امتحان؛
 • بلعیدن، پاره کردن،پنهان کردن و یا عدم ارائه یاداشت و ابزار مورد استفاده برای تقلب به مراقب؛
 • تلفن همراه(به صورت خاموش) و وسایل خود را در محل های مشخص شده در ورودی هر دانشکده تحویل داده و رسید دریافت نمایئد.
 • گزارش هر یک از بندهای فوق به دبیرخانه انضباطی دانشجویان، تنبیهاتی از قبیل توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو، دادن نمره 25/0 و حتی منع موقت از تحصیل را شامل می شود.

۱۴۰۱/۰۲/۱۱ - ۱۲:۰۳
۷۸۷ بازدید