يکشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٦ EN | عربی
صفحه اصلی دانشگاه | خانه
 • طبیعت دانشکده

 • بهار دانشکده

 • تاسیس مزرعه تحقیقات گیاهان دارویی
  تاسیس مزرعه تحقیقات گیاهان دارویی

 • تاسیس مزرعه تحقیقاتی کشاورزی ارگانیک
  تاسیس مزرعه تحقیقاتی کشاورزی ارگانیک

 • باغ توت
  دانشکده

 • آزمایشگاه سم شناسی
  سم شناسی  چاپ        ارسال به دوست

نحوه بررسی درخواست فرصت مطالعاتی در سال 94


     درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎي واﺟﺪﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﺷﻴﻮه ﻧﺎﻣﻪ و ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط، ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺮاي ﺳﺎل آﺗﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ذﻳﻞ ﺑﺮرﺳﻲ و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد:    ﺑﺮرﺳﻲ در ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ -1    ﺑﺮرﺳﻲ در ﺷﻮراي آﻣﻮزﺷﻲ ـ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﻜﺪه -2 ﻣﺪارك ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن در ﻣﺎده  ﺷﻴﻮه 3 ﻧﺎﻣﻪ، ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع ﺗﻘﺎﺿﺎ )ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر، ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ـ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ دو ﻣﺎﻫﻪ ـ ، ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر (و ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻗﻴﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن آذرﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل ﻃﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺘﺒﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﺠﺎ ارﺳﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد.    ﺑﺮرﺳﻲ در ﺷﻮراي ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه -3      ﺷﻮرا ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن در ﻣﺎده  ﺷﻴﻮه ﻧﺎﻣﻪ، درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎ و ﻣﺪارك 3 اﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ را ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺑﺎ ﻗﻴﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻮﻳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع ﺗﻘﺎﺿﺎ )ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر، ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ـ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ دو ﻣﺎﻫﻪ ـ ، ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر (ﺑﺮاي ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﻋﻼم ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ  .   ﺑﺮرﺳﻲ در ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ داﻧﺸﮕﺎه -4 ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوري، آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ، ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺪﻳﺮ اﻣﻮر ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺑﻴﺮ ﻛﻤﻴﺘﻪ، درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن را ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺎﻟﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻫﻴﺎت رﺋﻴﺴﻪ داﻧﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  .

                                                                                                                        ﻣﺼﻮب ﺷﻮراي ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮرخ    ( 1394/2/8 )

 


١١:٥١ - 1394/02/14    /    شماره : ١٠٤٩    /    تعداد نمایش : ١٦٢٣


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

.:: لینک های مفید ::. تقویم دفاع پایان نامه ها کافه سوال ثبت فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی بازنشسته مشاهده فیش حقوقی اتوماسیون تغذیه دانلود نرم افزار تابلوی هوشمند فهرست نشریات معتبر فهرست نشریات نا معتبر قوانین وزارت علوم