06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٩٧

امروز

اعضا هیات علمی

ردیف نام و نام خانوادگی  آخرین مدرک تحصیلی  رشته تحصیلی 

 

دانشگاه محل تحصیل 

 

تلفن  ایمیل 
1

 

فیض الله شهبازی

 

دکتری مکانیک ماشین های کشاورزی  تهران 4200012 SHAHBAZI.F@LU.AC.IR
2

 

عیسی حزباوی 

 

 

دکتری

 

 

مکانیک ماشین های کشاورزی

 

 

تربیت مدرس 

 

 

4200012

 

 

HAZBAVI.I@LU.AC.IR

 

 

 

امین طاهری گراوند دکتری  مکانیک ماشین های کشاورزی  تهران 4200012 amin.taheri49@gmail.com

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات