06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٠١ مرداد ١٣٩٧

امروز

اعضا هیات علمی

Fmenu Not Found

 

 

 

 

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته

ایمیل

تلفن

1

سعید غلامرضایی

استادیار

ترویج وآموزش کشاورزی

 

s.gholamrezai@lu.ac.ir

 

2

مهدی رحیمیان 

استادیار

توسعه کشاورزی

 

mehdi_rahimian61@yahoo.com

 

 

3

 

رضوان قنبری موحد

 

استادیار توسعه کشاورزی rghanbari21@gmail.com  

 

 

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات