06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٠١ مرداد ١٣٩٧

امروز

معاونت آموزشی و پزوهشی

دکتر عبدالحسین رضایی نژاد

مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی گیاهان زینتی

Rezaeinejad.h@lu.ac.ir  پست الکترونیک
خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات