06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٠٣ فروردين ١٣٩٨

امروز

اعضای هیأت علمی

افسانه عالی نژادیان گروه آموزشي مهندسی کشاورزی خاک شناسی استادیار صفحه خانگی
محمد فیضیان گروه آموزشي مهندسی کشاورزی خاک شناسی استادیار صفحه خانگی
حمیدرضا متین فر گروه آموزشي مهندسی کشاورزی خاک شناسی دانشیار صفحه خانگی
محبوبه جلالی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی خاک شناسی استادیار صفحه خانگی
سیما محمدی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی خاک شناسی استادیار صفحه خانگی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات