06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٩٧

امروز

آزمایشگاه‌ها

  

 

آزمایشگاه حشره شناسی :  در این آزمایشگاه بخش عملی دروس حشره شناسی ، آفات گیاهی و جانورشناسی تدریس می شود . امکانات آزمایشگاه شامل استریومیکروسکوپ ( بینوکولار)، میکروسکوپ، آون و وسایل جمع آوری و نگهداری و تشریح حشرات، آفات گیاهی و جانور شناسی است . سایر وظایف این آزمایشگاه تهیه کلکسیونهای آموزشی مربوط به دروس حشره شناسی، جانورشناسی و آفات گیاهی، تهیه اسلایدهای لازم از نمونه های حشرات و آفات گیاهی، تهیه کلکسیون حشرات مفید مانند حشرات شکارگر، پارازیتوئید و گرده افشان و تهیه لوح های فشرده آموزشی حشره شناسی می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمایشگاه بیماری های گیاهی : در این آزمایشگاه بخش عملی دروس قارچ شناسی ، باکتری و ویروس شناسی، نماتد شناسی، کنه شناسی و بیماری های گیاهی تدریس می شود . امکانات آزمایشگاه شامل میکروسکوپ آموزشی استاد و دانشجو، میکروسکوپ معمولی، استریومیکروسکوپ، هود، سانتریفیوژ، اتو کلاو، آون و وسایل جمع آوری ، نگهداری و بررسی بیماری های گیاهی، قارچ ها، نماتد ها و باکتریها می باشد. سایر وظایف این آزمایشگاه تهیه کلکسیونهای آموزشی مربوط به دروس بیماری شناسی گیاهی و عوامل بیماریزای گیاهی (مانند قارچها، باکتریها، ویروسها، نماتدها، گیاهان عالی انگل و غیره)، تشکیل هرباریوم قارچهای زنده و غیرزنده و نمونه های گیاهی حاوی آثار خسارت عوامل بیماریزای گیاهی، کشت قارچها و باکتریهای بیماریزای گیاهی و آنتاگونیست و اقدام برای شناسایی آنها، تهیه لوح های فشرده آموزشی بیماریهای گیاهی است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمایشگاه قارچ شناسی و بیماری های قارچی : در این آزمایشگاه تحقیقات مربوط به پایان نامه های کارشناسی ارشد و طرح های تحقیقاتی اساتید گروه در خصوص قارچ شناسی و بیماری های قارچی گیاهان انجام می شود. امکانات آزمایشگاهی شامل انکوباتور، ژرمیناتور، هود، میکروسکوپ، استریو میکروسکوپ، یک دستگاه کامپیوتر و ادوات و وسایل مربوط به نگهداری، شناسایی، پرورش و بررسی زیست شناسی قارچ ها و بیماری های قارچی گیاهان می باشد. جمع آوری، شناسایی و تهیه کلکسیون از قارچهای بیماری زای گیاهی و انجام مطالعات مربوط به جنبه های مختلف بیماری زایی و زیست شناسی قارچها نیز در این آزمایشگاه انجام می شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمایشگاه سم شناسی:   در این آزمایشگاه تحقیقات مربوط به پایان نامه های کارشناسی ارشد و طرح های تحقیقاتی اساتید گروه در ارتباط با فیزیولوژی حشرات و سم شناسی و تدریس بخش عملی دروس فیزیولوژی حشرات و سم¬شناسی انجام می شود.  امکانات آزمایشگاه شامل انکوباتور، میکروپلت ریدر، دستگاه عصاره گیری و وسایل مربوط به پژوهش در زمینه  فیزیولوژی حشرات و سم شناسی است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات