06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٧

امروز

اعضاء هیات علمی

دکتر فرج اله ترنیان گروه آموزشي مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری استادیار صفحه خانگی
دکترعلی حقی زاده گروه آموزشي مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری دانشیار صفحه خانگی
دکتر حسین زینی وند گروه آموزشي مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری دانشیار صفحه خانگی
دکتر ناصر طهماسبی پور گروه آموزشي مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری استادیار صفحه خانگی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات