06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٢٤ آبان ١٣٩٧

امروز

اعضای هیات علمی

دکتر کامران عادلی گروه آموزشي مهندسی منابع طبيعي جنگلداري استادیار صفحه خانگی
دکتر کامبیز ابراری واجاري گروه آموزشي مهندسی منابع طبيعي جنگلداري استادیار صفحه خانگی
دکتر جواد سوسنی گروه آموزشي مهندسی منابع طبيعي جنگلداري دانشیار صفحه خانگی
دکتر بابک پیله ور گروه آموزشي مهندسی منابع طبيعي جنگلداري دانشیار صفحه خانگی
دکتر رحیم ملک نیا گروه آموزشي مهندسی منابع طبيعي جنگلداري دانشیار صفحه خانگی
دکتر ضيا الدين باده يان گروه آموزشي مهندسی منابع طبيعي جنگلداري استادیار صفحه خانگی
دکتر حامد نقوی گروه آموزشي مهندسی منابع طبيعي جنگلداري استادیار صفحه خانگی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات