06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٠١ مرداد ١٣٩٧

امروز

اعضای هیات علمی

جهانشیر شاکرمی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی گياه پزشکي دانشیار صفحه خانگی
مصطفی درویش نیا گروه آموزشي مهندسی کشاورزی گياه پزشکي دانشیار صفحه خانگی
عيدي بازگير گروه آموزشي مهندسی کشاورزی گياه پزشکي استادیار صفحه خانگی
عبدالرضا احمدی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی گياه پزشکي استادیار صفحه خانگی
شهریار جعفری گروه آموزشي مهندسی کشاورزی گياه پزشکي دانشیار صفحه خانگی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات