06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٠٦ ارديبهشت ١٣٩٧

امروز

اعضای هیات علمی

    

 

ردیف

 

 

نام استاد

 

مرتبه علمی

 

رشته تحصیلی

 

دانشگاه اخذ آخرین مدرک

 

 

 

 

 

1

 

 

 

دکتر جهانشیر شاکرمی

 

 

دانشیار

 

 

حشره شناسی کشاورزی

 

 

تربیت مدرس

 

 

 

 

2

 

 

 

دکتر مصطفی درویش نیا

 

 

دانشیار

 

 

بیماری شناسی گیاهی

 

 

تربیت مدرس

 

 

 

 

3

 

 

 

دکتر عیدی بازگیر

 

 

استادیار

 

 

بیماری شناسی گیاهی

 

 

هندوستان

 

 

 

 

4

 

 

 

دکتر عبدالرضا احمدی

 

 

استادیار

 

 

علوم علفهای هرز

 

 

فردوسی مشهد

 

 

 

 

 

 دکتر شهریار جعفری 

 

 

 

 

 

 

 

دانشیار

 

 

حشره شناسی کشاورزی

 

 

تربیت مدرس

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات