06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٠٦ تير ١٣٩٨

امروز

اعضاء هیئت علمی

حشمت اله خسروی نیا گروه آموزشي مهندسي کشاورزي علوم دامي استاد صفحه خانگی
آرش آذر فر گروه آموزشي مهندسي کشاورزي علوم دامي دانشیار صفحه خانگی
علی کیانی گروه آموزشي مهندسي کشاورزي علوم دامي دانشیار صفحه خانگی
مجید خالداری گروه آموزشي مهندسي کشاورزي علوم دامي استادیار صفحه خانگی
بهمن پری زادیان کاوان گروه آموزشي مهندسي کشاورزي علوم دامي استادیار صفحه خانگی
سعید محمد زاده گروه آموزشي مهندسي کشاورزي علوم دامي دانشیار صفحه خانگی
بابک ماسوری گروه آموزشي مهندسي کشاورزي علوم دامي استادیار صفحه خانگی
سید مجتبی موسوی گروه آموزشي مهندسي کشاورزي علوم دامي استادیار صفحه خانگی
امیر فدایی فر گروه آموزشي مهندسي کشاورزي علوم دامي استادیار صفحه خانگی
ایوب عزیزی گروه آموزشي مهندسي کشاورزي علوم دامي استادیار صفحه خانگی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات