06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٦

امروز

حوزه ریاست

 

رئیس دانشکده

دکتر جهانشیر شاکرمی

مدرک تحصیلی :دکتری حشره شناسی کشاورزی

پست الکترونیک :shakarami.j@lu.ac.ir

صفحه شخصی

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات