06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٠٣ تير ١٣٩٧

امروز

اعضاء هیأت علمی

دکتر بهمن زاهدی گروه آموزشی مهندسی کشاورزی باغبانی استادیار صفحه خانگی
دکتر عبدالحسین رضایی نژاد گروه آموزشی مهندسی کشاورزی باغبانی دانشیار صفحه خانگی
دکتر عبداله احتشام نیا گروه آموزشی مهندسی کشاورزی باغبانی استادیار صفحه خانگی
دکتر صادق موسوی فرد گروه آموزشی مهندسی کشاورزی باغبانی استادیار صفحه خانگی
دکتر حسین مومیوند گروه آموزشی مهندسی کشاورزی باغبانی استادیار صفحه خانگی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات